open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

HEDEFLER

Geleceğin Akıllı Şehirlerine doğru; uygulama, yenilikçi teknolojiler ve iş modellerinin bir karışımı 

1. Geleceğin Akıllı Şehrine doğru bir Strateji

CITyFIED projesi, Avrupa şehirlerinin ve kent ekosistemlerinin geleceğin akıllı şehirlerine uyumunu sağlamak için; tekrarlanabilir, sistematik ve entegre stratejiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için bina yenilemesi, akıllı şebeke ve bölgesel ısıtma ağları, ICT ve Ulaşım ile bağlantısını kuracak yenilikçi teknoloji ve metodolojiler geliştirilmesi ve uygulanması ile enerji talebi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının  yaygınlaştırılmasına odaklanılmaktadır.

2. Uygulama Sahaları

CITyFIED kapsamında belirli sayıda şehrin ve ilgili teknolojik paydaşların  katıldığı Laguna-Valladoid, Soma ve Lund’da gerçekleştirilecek 3 üst düzey, iddialı uygulama projesi ile hayata geçirilecek kapsamlı uygulama faaliyetlerinin etkilerinin ve uygulanabilirlik potansiyelinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulamalarda, enerji verimliliğinin önemli oranda arttırılması ve enerji tüketimine bağlı çevresel etkinin azaltılması için  bütüncül bölgesel yenileme yaklaşımı ile yenilikçi ve maliyet etkin teknolojileri kullanacaktır. Avrupa genelinde benzer uygulamalar geliştirmek ve çalışabilir modeller geliştirmek amacıyla binalarda kapsamlı yenileme, yenilikçi bölgesel ısıtma ve soğutma kavramı ve şebeke yönetimini iyileştirmek için çözümler  ve dağıtılmış (merkezi olmayan) elektrik üretimini arttırma çalışmaları yapılacaktır.

3. Yenilikçi güçlendirme metodolojileri

Uygulamalar ile paralel, şehirlerin uyumu için entegre stratejilerin parçası olarak, CITyFIED, planlama, uygulama ve tekrarlanabilir düşük enerji ve sıfır emisyon şehirler ve kentsel alanlar için enerji verimli bölgesel yenileme uygulamaları, yenilikçi, maliyet etkin metodolojiler ve prosedürler  geliştirecektir.  Bu çalışmalar sırasında binaların yenilenmesinde uygun tekniklerin kullanılması, merkezi ısıtma/soğutma sistemlerinin bölgesel düzeyde uygulanması ve yenilenebilir esaslı dağıtılmış elektrik üretiminin entegre edilmesi gibi konular dikkate alınacaktır. Yenilenebilir enerjiler ve atık enerji kazanımı CO2 emisyonlarını büyük ölçüde düşüren, temiz enerji şehir stratejilerinde önemli bir rol oynayacaktır.

4. Yaygınlaştırma (yayma)

CITyFIED stratejisinin diğer önemli bir amacı şehir kümelerinin düzgün entegre etmeye yönelik iddialı yaygınlaştırma faaliyetleridir. Sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalığı arttıracak şekilde kullanıcı davranışlarını değiştirmeye yönelik, sadece binalarda enerji ile ilgili konuları değil  tamamlayıcı konular arasında olan ulaşımı da kapsayacak şekilde kent genelinde enerji verimliliğinin faydaları ile ilgili profesyonellere, üniversitelere ve genel olarak vatandaşlara açık mesajlar iletilecektir. CITyFIED, geniş bir yaygınlaştırma planı ile en yeni yenilikçi medya teknolojilerini kullanarak tüm Avrupa’da 100.000 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir.

5. Bilimsel ve Teknik amaçlar

En önemli bilimsel ve teknik amaç bütüncül bölgesel yenileme ve kent ekosistemlerin planlaması ve konularını geliştirmek için yenilikçi teknoloji, metod ve çözümlerin tanımlanmasıdır. 

  • Bölgesel seviyede yapı yenileme
  • Bölgesel ısıtma ve soğutma
  • Sıfır enerji bölgelere doğru elektrik enerjisi üretim/yönetimi ve dengelemesi
Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129